Variasjon og skala

Prosjektet har tatt opp i seg hovedidéene fra Fremtidens byer. Det er lagt opp til en god og fortettet byutvikling. Samtidig er det lagt opp til en grønn plan med rikelige innslag av offentlig tilgjengelige parkarealer og lekearealer. Planen bygger opp omkring tanken om en miljøvennlig bystruktur.

Planlagt bebyggelse henter inspirasjon fra det eksisterende bygningsmiljøet vest for Strandgata, både i høyde, form og måten volumene er organisert. De gamle enkeltbyggenes struktur danner et gateløp. Den nye bebyggelsen tilpasser seg og forsterker denne strukturen. I planforslaget er det mot Strandgata lagt bygningsstrukturer som organiserer seg rundt tun.

strangata

Strandgata, sett mot sør. Ny bebyggelse til venstre (Link Arkitektur)

Gaterommet i Strandgata opprettholdes, og næringsvirksomhet lokaliseres i et belte langs gata, og i 1. etasje, for å kunne skape nytt liv og aktivitet. Dette blir også underbygget ved at forslaget stiller krav om aktive fasader mot Strandgata. Det er altså mindre enkeltbygninger som er byggesteinene, og disse brukes til å danne bebyggelsesmønstre som svarer på de spesifikke kravene og behovene som skal dekkes. Det er andre krav og behov nå enn da de gamle husene ble bygd, og dette gjenspeiles i de to ulike bebyggelsesmønstrene. Det oppstår et meningsfullt slektskap, men samtidig beskriver forskjellene godt hvordan byen utvikler seg og stiller nye krav.

modellbilde

Modellbilde (Link Arkitektur)

Høyhusene ute på det tidligere industriområdet er bevisst lagt ut mot vannet for å maksimere avstanden til eksisterende bevaringsverdig miljø. Samtidig er det sett som hensiktsmessig å bygge i høyden og fortette ut mot vannet hvor kvaliteter som sjø og utsikt er tilgjengelig. Som et resultat av planprosessen er disse byggene imidlertid redusert noe i høyde og trukket lenger inn.

De store byggene forholder seg til det store landskapsrommet mens de mindre forholder seg til byrommene. Gandsfjorden ligger i øst med nutene som bakteppe. Selve planen ligger på et flatt område som i dag er delvis utbygd. Mot vest har man Strandgaten og deretter jernbanen før landskapet stiger mot Trones bydel. På denne måten tar prosjektet opp i seg topografien i området og den gradvise stigningen mot vannet ligger som et motsvar til Stigningen mot Trones.

Boligene skal variere i typer og størrelser. Variasjonen kan være fra rekkehus med hager på bakkeplan, til mindre leiligheter for førstegangsetablerere eller nyetablerte, til større leiligheter. Situasjonen i planen vil gi flere ulike typer leiligheter, fra leiligheter i tun med felles gårdstun og lekearealer. Dette vil gradvis erstattes med en åpnere situasjon jo lenger ut mot vannet man kommer. Her vil andre kvaliteter som panoramautsikt mot fjorden være karakteristiske. Som utgangspunkt for konseptet er det imidlertid tatt utgangspunkt i at boligene skal ha variasjon og at halvparten har en størrelse som passer som familieboliger.

boligmiljo

Utsnitt fra planlagt boligmiljø, sett mot nord. (Link Arkitektur)