Trafikkavvikling og parkering

Trafikkanalyse, sammendrag:
Østraadt havn AS, har utarbeidet en utbyggingsplan for sine arealer på Norestraen i Sandnes.

Planene viser en urban boligbebyggelse mot nord i forlengelsen av Havneparken.

Det er et interessant transportpolitisk grep å legge opp til en så høy utnyttelse som praktisk mulig tett opp mot sentrum, og kollektivinfrastrukturen der. I en fremtidig situasjon der veikapasitet og personbilreiser fortsatt blir et knapphetsgode, vil en tettere og mer urban byutvikling ved sterke og attraktive sentrumsområdet sannsynligvis gi en byvekst med mindre transportutfordringer.

Lokaliseringen tett opp til Havneparken, som har tung konsentrasjon av nye arbeidsplasser samt nærheten til sentrums gode kollektivtilbud, gir området de beste forutsetninger for å lykkes med mål om miljøvennlig transport. Lokaliseringen nær sentrum, gir også grunnlag for at en stor andel av arbeidsreisene kan bli korte, og skje ved bruk av sykkel eller gange. Lokaliseringen ved den sentrale kollektivaksen mellom Sandnes sentrum og Forus og Stavanger sentrum, gir også grunnlag for høyere andeler kollektive reiser en de fleste andre lokaliseringsalternativer i Sandnes.

Gorm Carlsen
Seniorrådgiver samferdsel, Aslak Viak AS

—————————————————————————————————————————————————————

Det er to hoved-adkomstveier til planområdet. I tilknytning til disse vil det være ramper til felles parkeringskjeller.

Det legges opp til parkeringskjeller i ett plan, som forutsettes å bli sammenhengende under bebyggelsen. Dette for å fjerne unødvendig kjøring inne i boligområdene på bakkeplan. Det blir trolig en nedkjøring fra hver av de to atkomstgatene fra Strandgata. Basert på en foreløpig vurdering vil rampene være avkjørsler i adkomstgatene som ligger ca 40 m fra Strandgata.

Det åpnes for noe korttidsparkering langs den indre hovedveien. Denne tenkes enveiskjørt i en sør-nord retning. Utover denne ene adkomstveien vil det legges opp til sekundære adkomstveier til felten øst for hovedveien i boligområdene. Her vil det sikres adkomst for syketransport, flyttelass og brannbiler. Disse veien vil opparbeides etter hvert som området bygges ut.

 

adkomst

Adkomst og kjøremønster. (Link Arkitektur)