Overordnede grep og miljø

ARKITEKTONISKE GREP, BY OG KULTURMILJØ.

arkitektonisk

Norestraen Sør skal uttrykke samtids-arkitektur av høy kvalitet med øye for stedets kulturhistoriske verdier, opprinnelige skala og bebyggelse. Slik tenkes det rundt arkitektur, by og kulturmiljø hvis vi beveger oss fra Strandgata til fjordkanten:

Planlagt bebyggelse henter inspirasjon fra det eksisterende bygningsmiljøet vest for Strandgata, både i høyde, form og måten volumene er organisert. De gamle enkeltbyggenes struktur danner et gateløp, og den nye bebyggelsen skal tilpasse seg og forsterke denne strukturen. I planforslaget er det derfor mot Strandgata lagt bygningsstrukturer som organiserer seg mot den gamle, historiske bebyggelsen. Næringsaktiviteten er i hovedsak tenkt plassert i bygninger som har fasade mot Strandgata, og vil være med på å skape aktivitet langs gata.

Vest for Strandgata, i felt J, er det planlagt å etablere et miljø som underbygger historikken i området. Dette blir forsterket ved at noen av de verneverdige byggene øst for Strandgata flyttes hit.

Lengst sør og nord heves bebyggelsen litt, til tre til fem etasjer. Med dette utgjør byggene en «kam» mot kvartalsstrukturen lenger ut. De høyeste byggene er bevisst lagt ut mot sjøen for å maksimere avstanden til eksisterende bevaringsverdig miljø og redusere skyggevirkning på uteområder. Samtidig er det hensiktsmessig å bygge i høyde og fortette noe ut mot sjøen. Her vil en stor del av boligene nyte godt av fjordutsikt. Som et resultat av planprosessen er disse byggene imidlertid redusert vesentlig i høyde og noe i volum.

Helt ytterst mot fjorden kommer havne-promenaden, som flettes sammen med uteoppholdsarealene. I sum skal promenaden og uteområdene gjøre Østraadt Havn til et levende sted, perfekt for store og små i Sandnes.

BÆREKRAFT OG MILJØ

arkitektur

MILJØRIKTIG ARKITEKTUR

Det planlegges uteoppholdsarealer og uterom med høy kvalitet. Arealene er planlagt for gange, sykling, lek og rekreasjon. Grepet og tettheten i planen bidrar til at de store uterommene virkelig kan bli fylt med aktivitet.

Planen legger opp til stor variasjon fra urbane uteoppholdsområder som promenade og kaikant til myke parkområder og fjærelandskap. Det legges opp til ulike typer lek og aktiviteter i områdets mange grøntområder og sosiale samlingssteder.

SOSIAL PLANLEGGING

Gjennom arealeffektive og fleksible løsninger skal utbyggingen av Østraadt Havn romme en riktig miks av næring, bolig og muligheter for bærekraftig økonomisk vekst.

ØKONOMISK PROSJEKTERING

Gjennom arealeffektive og fleksible løsninger skal utbyggingen av Østraadt Havn romme en riktig miks av næring, bolig og muligheter for bærekraftig økonomisk vekst.