Uteareal

Det planlegges uteoppholdsarealer og offentlige rom med høy kvalitet. Tettheten i planen skal også bidra til at de rikelige uterommene virkelig blir benyttet til gange, sykling, lek og rekreasjon. Det skal utarbeides egen utomhusplan som viser en helhetlig utforming av tilhørende uteområder. Rammene for utforming av utearealene er definert i formingsveileder til planforslaget.

Felles uteoppholdsarealer:
Felles uteområder i planområdet vil bestå både av arealer som er vist i områdeplanen, og arealer for felles uteopphold som sikres i detaljplan innenfor de ulike byggeområdene A-H. Hvert av disse byggeområdene skal ha tilgang til sandlek på min. 150 m2. Samlet felles uteoppholdsareal skal være minimum 30 m2 pr. boenhet.

I områdeplanen er det sikret 6 delområder til felles uteoppholdsareal, som har en spesielt viktig funksjon i grøntstrukturen. Av disse er det 4 felt som har en delfunksjon i å sikre ubrutte siktlinjer mot Gandsfjorden. I dette blir kontakten mot fjorden også en kvalitet for delområdene i seg selv.

I tillegg er det sentralt i planområdet avsatt et større, sammenhengende delområde tiltenkt funksjon som kvartalslekeplass. Til dette delområdet hører også et belte i sør-nordgående retning med sikte på å etablere en åpen kanal med vannspeil.

ostraadt-havn-kanal-vannspeil

Illustrasjonen viser kanal med vannspeil som del av det sentrale, sammenhengende delområdet.

Det siste av de 6 delområdene er lagt ut mot Gandsfjorden, og vil dermed ha tilknytning til strandpromenaden. I dette området kan vann trekkes inn i deler av området, men det settes samtidig et minimumskrav til delområdets flate som oppholdsareal.

Offentlige rom:
De offentlige rommene har fire hovedelementer. Havnepromenaden med tilgrensende sjøområder, de grønne allmenningene, Strandgata og all annen gategrunn som kan benyttes til opphold. Parkene er rekreative grønne arealer for hele byen. De virker som en kontrast til havnepromenaden.

Havnepromenaden skal knyttes nærmere vannet ved ulike konstruksjoner flytende eller faste utenfor dagens kaifront. Trapper, lave promenader, moler, flytende flåter, brygger og bystrand.

Parkområdet nord i planområdet er del av bykjernens overordnede grønnstruktur, og skal ha en parkmessig opparbeiding med tanke på byøkologisk effekt og på grønn rekreasjon. Parkens grønne innslag skal dominere på golv og i volum, hvor der kan etableres soner for opphold på plen og tilknyttet sitteplasser. Parken kan også romme aktivitetsområder til lek og idrett.

Ved åpen overvannshåndtering kan det tilknyttes vannrenner, kunstig vannsirkulasjon til vannspeil og fontener. Disse elementer kan gjerne lokaliseres i den mest skyggefulle delen av parken.

groentstruktur-altona-park

Grøntstruktur. Altona park er ikke del av områdeplanen, men er tatt med for å vise sammenhengen i grønnstruktur.